Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van MRKTNG.NL.

MRKTNG.NL richt zich op het vergroten van de marketing kennis binnen bedrijven door middel van:

  • Het ter beschikking stellen van gedetacheerde medewerkers middels project detachering of interim opdrachten;
  • Permanente plaatsing van kandidaten;
  • Opleiden & trainen van marketing professionals;

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MRKTNG.NL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MRKTNG.NL B.V.,  gevestigd te Doetinchem.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek en voor wiens rekening werving en selectiewerkzaamheden, projectdetacheringen, opleiding en/of trainingen of advieswerkzaamheden worden verricht.

Gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst via MRKTNG.NL tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door MRKTNG.NL wordt voorgedragen om als gedetacheerde en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten voor Opdrachtgever.

Opdracht: de tussen MRKTNG.NL en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met MRKTNG.NL.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door MRKTNG.NL zijn aanvaard.

2.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MRKTNG.NL en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten Opdrachten.

Artikel 3 | Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle offertes en tarieven van MRKTNG.NL waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig. Gedane aanbiedingen zijn exclusief BTW.

3.2 De Opdracht tussen MRKTNG.NL en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte, tenzij de offerte onverwijld na de aanvaarding door MRKTNG.NL wordt herroepen.

Artikel 4 | Werkwijze MRKTNG.NL

4.1 MRKTNG.NL is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever of ten behoeve van een tijdelijke opdracht middels detachering. Indien er sprake is van een opleiding- of een trainingstraject, spant MRKTNG.NL zich in voor een passend aanbod.

4.2 Over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, kunnen slechts afspraken worden gemaakt die een indicatief karakter hebben. MRKTNG.NL verstrekt geen garanties in dezen.

4.3 Voor de beslissing om met een door MRKTNG.NL geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede over de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is  Opdrachtgever verantwoordelijk. Kandidaten die middels detachering werkzaam zijn bij Opdrachtgever, ontvangen via MRKTNG.NL een arbeidsovereenkomst.

4.4 MRKTNG.NL zal de kandidaat voldoende en juiste informatie verstrekken over: de vacature en/of de uit te voeren opdracht, de procedure en de arbeidsorganisatie, de informatie die de arbeidsorganisatie van derden verkrijgt en de redenen van een eventuele afwijzing. De aan kandidaten gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie. Het recht op vertrouwelijke behandeling betreft het in beperkte kring behandelen van de persoonlijke gegevens van de kandidaat.

Artikel 5 | Inzet/onttrekking personeel

5.1 Het is Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van MRKTNG.NL verboden de werknemers en ex-werknemers van MRKTNG.NL die in het kader van een opdracht werkzaamheden voor Opdrachtgever hebben verricht gedurende de Opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van Opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de Opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.

5.2 Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is Opdrachtgever aan MRKTNG.NL een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 25.000,– per overtreding en van € 250,00 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van MRKTNG.NL om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.3 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door MRKTNG.NL op enigerlei wijze als Kandidaat bij Opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht Opdrachtgever met de door MRKTNG.NL aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband aangaan, of deze werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk zijn gekomen omtrent het uurtarief / honorarium, dan is Opdrachtgever aan MRKTNG.NL dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 30.000,– exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van MRKTNG.NL om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor Opdrachtgever zijn van kracht gedurende 12 kalendermaanden vanaf de introductie van de Kandidaat door MRKTNG.NL.

5.4 Het inwinnen van referenties over kandidaten door MRKTNG.NL of Opdrachtgever geschiedt uitsluitend met instemming van de Kandidaat.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid 

6.1 MRKTNG.NL is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (van welke aard dan ook) ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat, Gedetacheerde of dat die Kandidaat, Gedetacheerde op welke wijze dan ook niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.

6.2 MRKTNG.NL is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Kandidaat, Gedetacheerde toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

6.3 MRKTNG.NL  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever vrijwaart MRKTNG.NL voor iedere aansprakelijkheid van MRKTNG.NL voor dergelijke schade bij derden.

6.4 Eventuele aansprakelijkheid van MRKTNG.NL is altijd beperkt tot de schade en het bedrag waartoe de verzekeraar van MRKTNG.NL dekking geeft.

Artikel 7 | Overmacht

7.1 MRKTNG.NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MRKTNG.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MRKTNG.NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MRKTNG.NL en ziekte van de voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. MRKTNG.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MRKTNG.NL zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 MRKTNG.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 | Tarieven en Facturering

8.1 Werving & Selectie opdracht: De voorwaarden rondom werving & selectie opdrachten wijken af van de voorwaarden rondom detachering / interim. Hieronder treft u de voorwaarden aan, aangaande werving & selectie.

8.1.1 Het honorarium wat MRKTNG.NL in rekening brengt, wordt vastgelegd in de overeenkomst. Dit bedrag is gebaseerd op een X-percentage van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat, o.b.v. een fulltime dienstverband inclusief 8% vakantiegeld.

8.1.2  MRKTNG.NL zal Opdrachtgever factureren voor het overeengekomen honorarium en eventueel aanvullende gemaakte kosten (bijv. assessments) op of omstreeks de datum dat de kandidaat de (arbeids)overeenkomst met Opdrachtgever heeft ondertekend.

8.1.3 De betalingstermijn van de door MRKTNG.NL verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.2 Detachering: Hieronder treft u de voorwaarden aan aangaande detachering & interim opdrachten.

8.2.1 De uurtarieven voor detachering- en interim opdrachten zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief werkgeverslasten,  tenzij anders overeengekomen. Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen,  werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge. Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen, en / of andere factoren, die het uurtarief  van de werknemers mede bepalen, een wijziging ondergaan, is MRKTNG.NL gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

8.2.2 MRKTNG.NL zal Opdrachtgever wekelijks achteraf de gewerkte uren factureren. De betalingstermijn van de door MRKTNG.NL verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 9 | Detachering

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van MRKTNG.NL die betrekking hebben op Gedetacheerden.

9.1 MRKTNG.NL kiest de aan Opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen Kandidaat uit op basis van de aan MRKTNG.NL bekende  informatie over de Kandidaat enerzijds en de informatie van Opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds.

9.2 Indien Opdrachtgever van mening is, dat de door MRKTNG.NL aan hem ter beschikking gestelde Kandidaat niet aan de gestelde vereisten  voldoet, is de Opdrachtgever gerechtigd om de betreffende Kandidaat door MRKTNG.NL te laten vervangen door een andere Kandidaat. Opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde Kandidaat gewerkte uren te vergoeden en aan de overeengekomen opzegtermijn.

9.3 MRKTNG.NL is evengoed gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een Kandidaat aan te bieden aan Opdrachtgever die de ter beschikking gestelde Kandidaat vervangt. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel enkel op zwaarwegende gronden afwijzen.

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde Kandidaat op zijn beurt door te lenen aan een derde, dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

9.5 Opdrachtgever verplicht zich om de door MRKTNG.NL ter beschikking gestelde Kandidaten te beschermen tegen gevaren, van welke aard dan ook. Hieronder wordt mede verstaan de inrichting en het onderhoud van de door de Opdrachtgever aan de door MRKTNG.NL  ter beschikking gestelde Kandidaten ter beschikking gestelde ruimten en middelen. Opdrachtgever verplicht zich als goed werkgever te gedragen ten aanzien van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever dient aan de ter beschikking gestelde Kandidaten te vergoeden (en MRKTNG.NL te vrijwaren tegen) alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de ter beschikking gestelde Kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of MRKTNG.NL daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW.

Artikel 10 | Geheimhouding / bescherming persoonsgegevens

10.1 MRKTNG.NL is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij uit hoofde van de Opdracht kennis krijgt betreffende de persoon of organisatie van Opdrachtgever.

10.2 MRKTNG.NL en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens van Kandidaten en zij verklaren dat zij de ter zake het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens alle op enig moment geldende wet- en regelgeving te allen tijde in acht zullen nemen.

Artikel 11 | Benadering kandidaten

MRKTNG.NL zal zich gedurende de looptijd van een opdracht en gedurende een periode van twee jaar na afloop van de laatste opdracht ervan onthouden medewerkers van Opdrachtgever te benaderen voor werving en selectie bij een derde, tenzij het initiatief hiertoe is genomen door de medewerker zelf , dit door de betreffende medewerker is bevestigd en MRKTNG.NL daarvan het schriftelijke bewijs heeft.

Artikel 12 | Beëindiging / tussentijdse of voortijdige opzegging

Surseance van betaling, faillissement, curatele, staking of overdracht van (een belangrijk deel van) de organisatie geven de andere partij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Indien de Opdrachtgever een Opdracht tot werving en selectie voortijdig opzegt, dan is zij aan MRKTNG.NL de per alsdan reeds door MRKTNG.NL gemaakte kosten met betrekking tot de Opdracht te vergoeden. MRKTNG.NL rekent daarbij onder meer een uurtarief van € 90,= exclusief b.t.w. voor reeds aan de Opdracht besteedde arbeidsuren.

Artikel 13 | Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

13.1 Op deze algemene voorwaarden en op de Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de Opdracht betrokken partij daar woonplaats heeft.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn evenals geschillen over deze algemene voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, gebracht voor de Rechtbank te Arnhem.

13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MRKTNG.NL.

13.4 Voor zover deze algemene voorwaarden in meer talen zijn opgesteld, dan is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.